XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020.

ZARZĄDZENIE METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa

w czasie pandemii koronawirusa

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.

Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.


1. Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.


2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:
– w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m²,
– w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m².


3. Środki ochrony osobistej


Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
– koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
– szafarze sprawujący sakrament pokuty.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.


4. Udzielanie Komunii Świętej

– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
– Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
– Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.


5. Sakrament pokuty i pojednania


Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, wymieniać
je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.


6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny


– W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
– Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
– W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.

† Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Białostocki


Białystok, dnia 16 października 2020 r.

https://archibial.pl/wiadomosci/2081-nowe-zarzadzenie-metropolity-bialostockiego-w-zwiazku-z-epidemia/

Pozostałe ogłoszenia:

  1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitwy za Misje Święte. Taca jest przeznaczona na działalność misyjną.
  2. W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia:

  • 19.10 – poniedziałek – wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki – kapłana i męczennika
  • 20.10 – wspomnienie obowiązkowe św. Jana Kantego, prezbitera
  • 22.10 – wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II – papieża. Modlimy się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy tego dnia będą rozpatrywali zgodność z Konstytucją RP aborcji eugenicznej. Za przyczyną św. Jana Pawła II modlimy się o rozsądek i sumienie dla sędziów tego Trybunału.
  • 23.10 – wspomnienia dowolne św. Jana Kapistrana, prezbitera oraz św. Józefa Bilczewskiego, prezbitera
  • 24.10 – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

3. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła i ofiary na kwiaty mieszkańcom wsi Dubaśno. Do sprzątania w najbliższą sobotę na godz. 9:00 przyjdą parafianie z Kol. Grzebienie i Talki.

4. Z racji epidemii w tym roku nie zbieramy płodów rolnych na Seminarium Duchowne. W to miejsce proszę sołtysów o zebranie ofiar przy okazji zbierania podatków w listopadzie. Zamiast płodów przekażemy te ofiary.

Miłego i zdrowego tygodnia! Szczęść Boże!